9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / Hồ Chí Minh,Quận 1 / Mua bán / Khác

Bar (Hồ Chí Minh,Quận 1)


𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐒𝐄𝐓 𝐔𝐏 𝐓𝐈𝐄̣̂𝐂 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐓 𝐓𝐔̛̀ 𝐀-𝐙
𝐎̛̉ 𝐝𝐚̂𝐲 𝐜𝐨́ :
𝐔̛𝐮 𝐝𝐚̃𝐢 𝐡𝐚̂́𝐩 𝐝𝐚̂̃𝐧
𝐃𝐞𝐜𝐨 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐱𝐢̣𝐧 𝐦𝐢̣𝐧
𝐍𝐡𝐢𝐞̂́𝐩 𝐚̉𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐠𝐡𝐢 𝐥𝐚̣𝐢 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐚̆́𝐜
𝐌𝐨́𝐧 𝐚̆𝐧 𝐧𝐠𝐨𝐧, 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢 𝐦𝐚́𝐭
𝐃𝐉/𝐌𝐂 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐚𝐤𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐮 𝐝𝐚́𝐨
𝐕𝐚̀ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐧𝐢𝐞̂𝐧 - 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐝𝐨̣̂𝐜 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 - 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐭𝐚𝐲 𝐠𝐢𝐚 𝐝𝐢̀𝐧𝐡 𝐯𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐚̂𝐲 𝐦𝐚̂𝐲
𝐃𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐝𝐚̣̆𝐭 𝐛𝐚̀𝐧 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐮 𝐝𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐡𝐚

Giá cả : 100.000 đ
Loại thực phẩm : Thực phẩm khác
Thông tin sử dụng : In trên bao bì
Khối lượng : In trên bao bì

Địa chỉ : Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0774888922
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.